Vítejte v naší celostní poradně

Co je našim cílem?

Žijeme v době, kdy se vyostřují konflikty, zvýrazňují se protipóly a my si stále více uvědomujeme svoji podstatu. Uvědomujeme si, že nejsme jen tělo a hmota.

O zdraví a léčení se zajímáme všichni, hlavně když cítíme potíže, které nás fyzicky omezují. Je přirozené, že se stále více a více rozdělují hranice mezi klasickou (alopatickou) a alternativní (komplementární) medicínou. Tento konflikt je přirozený a dobrý proto, že povede ke změně. Změně v myšlení a nové koncepci, která odráží potřeby doby a lidí, potřeby pečovat nejen o tělo, ale i o duši. Stále více se začíná projevovat nové paradigma, které staví subjekty i objekty, ducha i hmotu na stejnou úroveň.

Ucelenou myšlenku pro překonání dualismu tělo – duše, hmotné a nehmotné, přináší integrální medicína, která má za úkol propojit klasickou a alternativní medicínu a umožnit komplexní léčbu těla, mysli a duše. Vychází z kvantové fyziky a je založena na primátu vědomí. Kvantová fyzika místo jednoznačnosti mluví o neurčitosti. Místo částic nebo vln hovoří o komplementaritě částice a vlny. Takže kvantová fyzika uvádí do klasické fyziky VĚDOMÍ – záleží na tom, kdo se dívá a co je pozorováno. Objekt může být ve stejné době subjektem … a naopak. Kvantová fyzika vidí věci a jejich pohyby jako MOŽNOSTI a kdo z možností vybírá – VĚDOMÍ. Na naší úrovni pak my máme například možnost volby mezi nemocí a zdravím a můžeme volit mezi zaujatostí nemoci a zaujatostí zdravím. Je to naše volba a také naše zodpovědnost.

Velice mě oslovila myšlenka INTEGRÁLNÍ MEDICÍNY, se kterou přichází Amit Goswani Ph. D. ve své knize „Kvantový doktor“, cituji: „Když to shrneme, východní medicína se soustředí na jednu polovinu jablka – VITÁLNÍ TĚLO, kde jsou uložené plány, podle nichž se tvoří forma. Západní medicína se zase zaměřuje na druhou polovinu – FYZICKÉ TĚLO, tedy na formu samotnou. Takto máme dva systémy medicíny, oba velmi dobré v tom co dělají, ale ani jeden sám o sobě není oním celým dokonalým jablkem holistického zdraví. Takže integrace obou je nezbytná!“.

Pokud si připustíme, že jsme myslící, cítící a duchovní bytosti, tak vědomě připouštíme, že naše bytí má více úrovní

  1. Fyzickou (materiální) – tělo a jeho součásti
  2. Vitální – emoce, pocity, jemně hmotné energie
  3. Mentální – myšlení, mysl
  4. Supramentální intelekt – intuice, duše
  5. Dokonalé štěstí - blaženost, osvícení, splynutí se zdrojem, duch …

Jedna úroveň ovlivňuje úroveň druhou. Disharmonie může vzniknout na kterékoliv úrovni a ovlivnit úroveň nad i pod ní. Dobrá zpráva je, že však i náprava (léčení) může nastat v různé úrovni a ovlivnění dalších úrovní je pak velice pravděpodobné.

Takže – náš cíl na vaší cestě k uzdravení je cesta k celistvosti. Vnímat celou osobu ve zdraví a v nemoci, na všech úrovních. Citlivé vnímání hierarchie úrovní je velice důležité. To znamená, že pokud je porucha na úrovni fyzického těla, je prvořadé starat se o úpravu na této úrovni a využít diagnostické a terapeutické postupy alopatické medicíny. Pokud je porucha na jiné úrovni, doporučíme nebo navrhneme postupy, které rezonují s danou úrovní.
Naší specializací je BIOREZONANCE, která řeší úroveň energetickou – vitální tělo, kterého vyladění vede ke zlepšení úrovně fyzické, tak i emočně psychické. Odstraněním blokád na úrovni těla, energií, emocí a destruktivních myšlenkových vzorců chování se nastartuje samoregulační schopnost organismu.